Visie en beleidBinnen kinderdagverblijf De Speelhoeve wordt het pedagogisch handboek van de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang) gehanteerd.

Voor u als ouder is het belangrijk te weten wat de pedagogische visie is van de kinderopvang van uw kind. Deze visie is bepalend voor de manier waarop er met uw kind wordt omgegaan. Het is van groot belang dat deze visie past bij het opvoeden van kinderen.

Dit betekend dat de pedagogische medewerkers de kinderen op een positieve individuele en respectvolle manier benaderen en hen zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte geven om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo ervaringen op te doen.

Dit met als doel dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen bij de leid(st)ers en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen.

De pedagogische medewerkers brengen dit in de praktijk door onder andere:
- ieder kind onvoorwaardelijk te accepteren zoals het is
- zich te verplaatsen in de belevingswereld van een kind
- kinderen te laten ervaren wat respect voor elkaar, de natuur en de dingen om ons heen is door zelf het goede voorbeeld te geven en het kind zo nodig te corrigeren
- een kind zich in zijn eigen tempo te laten ontwikkelen
- een kind, hoe klein ook, soms zelf keuzes te laten maken; b.v. ga je met ons knutselen of blijf je liever met duplo spelen
- de kinderen goed te observeren, door observeren kan je veel uit een kind opmaken, hoe voelt het zich, wat heeft het nodig
- een kind vertrouwen te geven d.m.v. opmerken waar het mee bezig is (gezien worden) complimenten geven, eigen initiatieven stimuleren
- de kinderen niet alles uit handen te nemen, zelf laten ontdekken en zelf laten doen
- de kinderen verschillende activiteiten aan te bieden die passen bij het kind

Met het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)-programma Startblokken stimuleren wij spelenderwijs de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen. De fantasie en creativiteit van de kinderen worden geprikkeld door de diverse speelmogelijkheden en –materialen. ( zie kopje kwaliteit)