KwaliteitWij werken volgens de pedagogische visie die onderdeel uitmaakt van een kwaliteitssysteem, dat op alle onderdelen speciaal voor kinderopvang op een agrarisch bedrijf is ontwikkeld door de Verenigde Agrarisch kinderopvang (V.A.K.). Meer informatie over de VAK is te vinden opwww.agrarischekinderopvang.nl

U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage van de overheid. Dit is afhankelijk van uw jaarinkomen. ( Voor meer informatie zie www.toeslagen.nl ) Op deze site kunt u het aanvraagprogramma voor tegemoetkoming van de belastingdienst downloaden. Maar u kunt hier ook bekijken welke toeslagen er zijn. Vraag uw toeslag direct aan!

Ook de kwaliteit van de kinderopvang wordt in deze wet geregeld. Kinderopvang De Speelhoeve werkt naast de wettelijke eisen ook volgens de eisen van de HKZ (harmonisatie kwaliteitssysteem), de ISO norm voor de kinderopvang. De HKZ is een kwaliteitsorgaan binnen de zorgsector. Het werken volgens de HKZ-eisen is niet wettelijk verplicht, maar aangezien De Speelhoeve kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan bieden wij deze extra waarborg. 

Bij Kinderopvang De Speelhoeve werken alleen gediplomeerde pedagogische medewerksters die affiniteit hebben met kleinschalige kinderopvang op de boerderij volgens het pedagogisch beleid van het VAK. Ze worden ook jaarlijks getraind.

Bij kinderopvang De Speelhoeve vinden wij het belangrijk dat er betrokkenheid is tussen de pedagogische medewerksters van het kinderdagverblijf en de ouders. Dit komt voor het grootste deel tot stand in het dagelijkse contact.

Daarnaast heeft elk kind tot 1,5 jaar een eigen schriftje, waarin de pedagogische medewerksters regelmatig de ontwikkeling van het kind noteert. Ze schrijven hoe de dag verlopen is en wat het kind gedaan heeft, het is leuk wanneer de ouders ook af en toe iets in het schriftje schrijven.

Jaarlijks zal er een gesprek plaats vinden over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Voor zich spreekt dat er altijd gelegenheid is om op eigen initiatief een gesprek te plannen. Verder worden de ouders op de hoogte gehouden van organisatorische zaken, zoals voorgenomen activiteiten of de introductie van nieuw personeel via het informatiebord in de hal, nieuwsbrieven en ouderavonden.

VVE

De eerste jaren zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom is het aanleggen van een goede basis in de vroege kinderjaren van groot belang.

Veel kinderen krijgen in hun vroege kinderjaren onvoldoende mogelijkheden om zich goed te ontwikkelen. Op jonge leeftijd ontstaan er daarom al grote verschillen in ontwikkeling tussen kinderen. Als een kind op de basisschool begint met een achterstand wordt deze niet of nauwelijks meer ingehaald. Om die reden moeten achterstanden zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en moet de ontwikkeling van deze kinderen intensief worden gestimuleerd.

De (dreigende) achterstand kan verschillende oorzaken hebben. Ouders spreken zelf geen goed Nederlands, of het ontbreekt hen aan de mogelijkheid of het inzicht in de manier waarop zij de ontwikkeling van hun kind het best kunnen stimuleren.

Om achterstanden bij kinderen te voorkomen of te bestrijden worden VVE programma’s ingezet. Deze programma’s beginnen in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf (de voorschoolse periode) en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool (de vroegschoolse periode). Kinderen die in aanmerking komen voor voor- en vroegschoolse educatie worden doelgroepkinderen genoemd.

Binnen onze organisatie zijn we ervan overtuigd dat alle kinderen baat hebben bij het deelnemen aan een educatief programma. Daarom stimuleren we bij de Speelhoeve de ontwikkeling van alle kinderen met behulp van het programma ‘startblokken’ .
 
Startblokken van Basisontwikkeling is het pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby's, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Het is een landelijk erkend werkplan met een uitgewerkte visie voor de opvang, vorming en educatie van jonge kinderen.

Ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om een brede aanpak. Van meet af aan is Startblokken zo'n aanpak. Méér dan woordenschat en taal. Spel als basis en volwassenen die meedoen op het juiste moment. Het is een aanpak, géén vastomlijnd cursorisch aanbod.